Projekty

Pracownia Badań Komunikacji Cyfrowej

Z powstaniem pracowni wiąże się rozwinięcie obecnych już wśród pracowników naukowych koncepcji badania procesów produkcji wiedzy eksperckiej, legitymizacji i ich dystrybucji w dobie Internetu przy równoczesnym wpływie na zmiany społeczne. Interdyscyplinarność pracowników w połączeniu z nowoczesną pracownią badań komunikacji cyfrowej pozwoli na wprowadzenie nowych koncepcji oraz zastosowanie nieużywanych dotąd technik badawczych:

 • obserwacja zachowania osób korzystających ze stron internetowych;
 • nagrywanie ekranu użytkownika oraz ruchów myszką;
 • rejestracja komentarzy głosowych użytkowników stron www;
 • rejestracja mimiki twarzy użytkowników strony www;
 • ocena użyteczności stron www (badania UX) metodą kansei;
 • pomiar czasów reakcji użytkownika na stronach www;
 • internetowe badania ankietowe typu CAWI;
 • kategoryzacja treści internetowych;
 • analiza statystyczna i wizualizacja danych;
 • analiza zasięgu stron internetowych za pomocą narzędzi firmy Gemius.

Baza Wiedzy UKSW – https://bazawiedzy.uksw.edu.pl/

Decyzja Nr 73/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania Bazą Wiedzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Powołuje się Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UKSW, zwany dalej “Zespołem”, w składzie:
1) ks. dr Jarosław Sobkowiak – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej –
Przewodniczący;
2) Agnieszka Uziębło – Kierownik Działu Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy – zastępca
Przewodniczącego;
3) Tomasz Winiarski – Dyrektor Biblioteki UKSW;
4) Ryszard Stasiak – Kierownik Centrum Systemów Informatycznych;
5) Tomasz Żmijewski – specjalista ds. informatycznych Centrum Systemów Informatycznych.

 1. Do zadań Zespołu w szczególności należy:
  1) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracami administracyjnymi i redaktorskimi;
  2) zarządzanie uprawnieniami redaktorów i innych osób upoważnionych do edycji danych
  w Bazie Wiedzy UKSW oraz bieżąca aktualizacja tych danych;
  3) promowanie Bazy Wiedzy UKSW na Uczelni i poza nią;
  4) opracowanie strategii rozwoju Bazy Wiedzy UKSW;
  5) koordynacja rozbudowy Bazy Wiedzy UKSW;
 2. Zespół działa we współpracy z jednostkami organizacyjnymi UKSW, w szczególności
  z Biblioteką UKSW oraz z Centrum Systemów Informatycznych.
Podziel się: